Statistics

Round Score G P K H M T H FF FA IN RB CL
Season: 2020
(Average) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Round 1 0 - - - - - - - - - - - -